Projecte CID

La creixent tendència a la interculturalitat que s'està produint a les nostres aules requereix una reacció per part del nostre sistema educatiu per adaptar-se a aquest nou fenomen. Hem d'impulsar des de les institucions educatives iniciatives més dialogants i democràtiques que promocionin la convivència i l'apoderament dels estudiants amb la finalitat de valorar i respectar la pròpia identitat de les cultures com un valor afegit d'aprenentatge i enriquiment personal, deixant així enrere, el marc cultural unitari impost a les aules pel desenvolupament cognitiu dels alumnes. 

El projecte CID és una proposta de sensibilització amb dues línies d'actuació: una d'abast local i, l'altra, internacional. La primera d'elles se centra en apoderar els estudiants de 4t d'ESO, dotant-los d'una sèrie de coneixements, competències i eines per al seu ple desenvolupament com a ciutadans; la segona s'orienta a la cooperació pel desenvolupament altres comunitats, i pretén establir una relació entre els adolescents de Terrassa i de Castellbisbal amb ONGès locals d'Uganda i Nicaragua, per cooperar i donar resposta a les seves necessitats econòmiques, educatives, sanitàries i de desenvolupament. 

Es proposa treballar els diferents continguts didàctics localment a les aules dels diferents contextos (Nicaragua, Uganda i Catalunya) per crear un espai global de referència. El material didàctic que cada centre educatiu treballarà sobre el seu propi context, es compartirà amb la resta d'agents participants a través d'una plataforma online, a la qual tothom tindrà accés, permetent així, l'anàlisi i la reflexió a partir de la informació generada.

La fase final del projecte contempla la presentació de propostes de cooperació al desenvolupament dissenyades per part dels estudiants de Catalunya conjuntament amb les comunitats de Nicaragua i Uganda. Aquestes propostes seguiran les pautes d'un projecte de cooperació i seran valorades pel conjunt de l'alumnat i per les entitats col·laboradores, en una sessió de debat on els adolescents les hauran d'explicar, defensar i justificar, per poder debatre i escollir aquella/s més adequada/se per donar resposta a les necessitats detectades durant el treball del programa. La proposta que generi més consens basant-se en criteris de viabilitat i adequació, serà la seleccionada per fer ús dels recursos de l'associació Ànemos i la contrapart local.